แหล่งบริการทางจิตวิทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลสงขลา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวช
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลตรัง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป และผู้ปัญหายาเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ผู้มีปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลทุ่งสง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลปัตตานี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวช ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด และผู้มีปัญหาซึมเศร้า
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สงขลา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ติดยาและสารเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศูนย์บำบัด/พบหน้าและ Hotline
 • ประเด็นการให้บริการ
  รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยเสพยาและสารเสพติด
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ปัตตานี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ติดยาและสารเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศูนย์บำบัด/พบหน้าและ Hotline
 • ประเด็นการให้บริการ
  รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยเสพยาและสารเสพติด
โรงพยาบาลพัทลุง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ผู้มีปัญหาเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
โรงพยาบาลท่าศาลา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ผู้มีปัญหายาเสพติด ซึมเศร้า
โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ผู้มีปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลสุรินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลมหาสารคาม
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลปากช่องนานา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ประเมินพัฒนาการเด็ก ผู้มีปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวช ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่นผู้สูงอายุ
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลเทพรัตน์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวช ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้าและhotline
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด และผู้มีปัญหาซึมเศร้า
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกสุขภาพจิต/พบหน้าและออนไลน์
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติดและผู้มีปัญหาซึมเศร้า
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ผู้ป่วยจิตเวช และผู้มีปัญหาการเสพติด
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  เครียดซึมเศร้า
โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ปัญหาซึมเศร้า การนอนความวิตกกังวล ความเครียด
โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  บริการจิตบำบัด/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  วิตกกังวลซึมเศร้า ประสาทหลอน มีปัญหาชีวิต ติดยาเสพติด บุหรี่-เหล้า
โรงพยาบาลนครนายก
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
โรงพยาบาลระยอง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่จิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลชลบุรี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่จิตเวชเด็กคลินิกเลิกยาเสพติดกลุ่มบำบัดเลิกเหล้า-บุหรี่ มีการให้คำปรึกษารายบุคคล ครอบครัวบำบัด และ Hotline
โรงพยาบาลหัวหิน
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลแม่สอด
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลราชธานี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ ซึมเศร้าวิตกกังวล ผู้มีปัญหายาเสพติด ติดเหล้า-บุหรี่
โรงพยาบาล World Medical Center
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้าทุติยภูมิ
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลหัวเฉียว
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกอายุรกรรม พบหน้า
โรงพยาบาลสายไหม
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกอายุรกรรม พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  โรคจิตเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  - คลินิกจิตเวช ความผิดปกติทางด้านการกิน อารมณ์แปรปรวน โรคสมาธิสั้น โรคท้อถอย ห่อเหี่ยว และมีแนวโน้มฆ่าตัวตาย โรคทางอารมณ์ชนิดไบโพลาร์ โรคซึมเศร้า วิตกจริต อาการติดสารเสพติด โรคนอนไม่หลับ อาการขี้กังวลและขี้กลัว ข้อบกพร่องทางความทรงจำ ความวิตกกังวลทางเรื่องเพศ การทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลศิครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า แผนกกุมารเวช
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลเวชธานี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่จิตเวชเด็กและวัยรุ่น แบบทดสอบ IQ แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบทางจิตวิทยา แบบทดสอบความถนัด
โรงพยาบาลวิภาวดี
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ให้บริการให้คำปรึกษาในเรื่องสุขภาพทางด้านจิตใจหรือการรักษาฝ่ายกายภาพแล้วเกิดภาวะเรื้อรัง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยการตรวจรักษา เป็นเฉพาะผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่รับเป็นผู้ป่วยใน หากจำเป็นต้อง Admit จะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเครื่องมือและการรักษาที่มีให้การฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การพูดคุยสอบถามอาจเฉพาะผู้รับบริการหรือทั้งครอบครัวเพื่อหาสาเหตุ
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกสุขภาพจิต พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  หูแว่ว หลงผิด หวาดระแวง โรคทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า หรือ มีอารมณ์ร่าเริงจนผิดปกติ โรควิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ แพนิค ปัญหาการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ ความผิดปกติด้านการนอน ปัญหาอาการทางจิต อารมณ์ และพฤติกรรมจากโรคทางสมอง/สมองเสื่อม ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น โรคสมาธิสั้น (ADHD) และปัญหาการเรียน ปัญหาการปรับตัวด้านต่างๆ
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกจิตเวช พบหน้า
โรงพยาบาลมนารมย์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  เฉพาะทางจิตเวชเช่น จิตเวชเด็ก จิตเวชผู้ใหญ่ กิจกรรมบำบัด ดนตรีบำบัด
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกจิตเวชกรรม พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  บริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน ในเรื่องสุขภาพทางจิตใจโดยมีการบำบัดรักษา ยาบำบัด จิตบำบัด การให้คำปรึกษาได้แก่ โรคเครียดโรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์แปรปรวนแลปัญหาทางอารมณ์ นอนไม่หลับ เป็นต้น
โรงพยาบาลภัทรธนบุรี
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ให้คำปรึกษาเรื่องเลิก สุรา เลิกบุหรี่ และ สารเสพติด
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ให้บริการปรึกษาและรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยทีมจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลเพชรเวช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  20 ขึ้นไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกอายุรกรรม
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไปไม่มีจิตแพทย์เด็ก
โรงพยาบาลพระราม 9
 • รูปแบบการให้บริการ
  Mind Center พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ตรวจประเมินวินิจฉัยและให้การรักษาปัญหาเด็กอยู่ไม่นิ่ง สมาธิสั้น (ADHD)ปัญหาการเรียนรวมถึงความบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน (LD)ปัญหาเด็กออทิสติกปัญหาพัฒนาการเด็ก เด็กพูดช้าปัญหาด้านอารมณ์ การปรับตัว ปัญหาการเลี้ยงดู ตรวจวัด IQ โดยนักจิตวิทยาคลินิก ฝึกพัฒนาการโดยผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก ฝึกพูดโดยนักอรรถบำบัด (นักแก้ไขการพูด)
โรงพยาบาลพญาไท 2
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไปโรคแพนิก โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคไบโพลาร์ โรคเครียด โรคนอนไม่หลับโรคจิตเภท ติดยาเสพติด ฯลฯ
โรงพยาบาลเปาโล สะพานควาย (พหลโยธิน)
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศูนย์จิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไป •โรคซึมเศร้า • วิตกกังวล เครียด • โรคกลัวการเข้าสังคม • โรคนอนไม่หลับ • โรคอารมณ์แปรปรวน (Bipolar) • โรคแพนิค (Panic) • โรคย้ำคิดย้ำทำ • ผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย • ผู้ที่ต้องการเลิกสุรา หรือสารเสพติด • ผู้ที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า • ปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการปรับตัว • ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาวัยรุ่น
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า (ไม่มีคลินิกจิตเวชแต่มีจิตแพทย์)
โรงพยาบาลประชาพัฒน์
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไป
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศูนย์สุขภาพจิต
 • ประเด็นการให้บริการ
  ภาวะเครียดโรคซึมเศร้า โรคไบโพล่าร์ (อารมณ์สองขั้ว) อาการนอนไม่หลับ โรควิตกกังวล โรคกลัวโรคย้ำคิดย้ำทำ อารมณ์แปรปรวน ติดแอลกอฮอลล์และสารเสพติด ปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการปรับตัว ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาวัยรุ่นเป็นต้น
โรงพยาบาลบีแคร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตวิทยา พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่บุคคลทั่วไป พฤติกรรมบำบัด จิตบำบัดรายบุคคล ตรวจวินิจฉัยและทดสอบด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยาคลินิก
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศูนย์จิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  การบริการด้านจิตเวชประกอบด้วย การให้ยาที่เหมาะสมกับอาการของโรคและสภาพร่างกายของผู้ป่วยการให้คำปรึกษา การทำจิตบำบัดรายบุคคล คู่ และครอบครัวการให้คำแนะนำในด้านการมีสุขภาพจิตและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการดำรงชีวิต รวมถึงการป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำและการติดตามอาการ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต
โรงพยาบาลบางมด
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ตามสิทธิการรักษา ต้องมีการส่งต่อจากอายุรแพทย์
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  รักษาและปรึกษาปัญหาสุขภาพทางจิตในกลุ่มทั่วไปและกลุ่มอาการทางจิตที่ไม่รุนแรงสามารถควบคุมอาการได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า มีอาการหวาดระแวงอาการคลุ้มคลั่ง การนอนไม่หลับ รวมไปถึงปรึกษาปัญหาในครอบครัวกลุ่มโรคซึมเศร้าโรคเครียด กลุ่ม schizophrenia อาการนอนไม่หลับ อาการทางกาย อันเนื่องมาจากจิตใจ
โรงพยาบาลบางโพ
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกอายุรกรรม
 • ประเด็นการให้บริการ
  ปัญหาสุขภาพจิตเช่น นอนไม่หลับ เครียด หดหู่ อารมณ์ 2 ขั้ว ปัญหาครอบครัวหรือแม้กระทั่งติดสารเสพติด
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
 • กลุ่มเป้าหมาย
  กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลนนทเวช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกสุขภาพใจ พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ซึมเศร้าคลุ้มคลั่ง คิดฆ่าตัวตาย อาการติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด โรคหวาดระแวงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สมาธิสั้น
 • เบอร์ติดต่อ
  02 596 7888
 • Website
โรงพยาบาลนครธน
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกอายุรกรรม พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ปัญหาทางสุขภาพจิต
 • เบอร์ติดต่อ
  02 450 9999
 • Website
โรงพยาบาลธนบุรี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคระบบประสาท โรคทางจิตเช่น โรคเครียด โรคซึมเศร้า โรคหวาดระแวงติดแอลกอฮอล์ และ สารเสพติด ฯลฯ
 • เบอร์ติดต่อ
  02 487 2000
 • Website
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกสราญรมย์ พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ส่งเสริมคุณภาพทางความคิดและอารมณ์ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่และสารเสพติดชนิดต่างๆ แก้ไขปัญหาการนอนผิดปกติเพิ่มความจำและสมาธิ ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาบุคลิกภาพเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านการเรียน ติดเกมส์ หรือมีพฤติกรรมผิดปกติ
 • Website
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศููนย์สุขภาพจิต พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไป
 • เบอร์ติดต่อ
  02 348 7000
 • Website
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล (พหลโยธิน ลำลูกกา สายไหม)
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกสุขภาพจิต พบหน้า (แผนกอายุรกรรม)
 • ประเด็นการให้บริการ
  ผู้ป่วยจากโรคจิตเภทและอาการคุ้มคลั่ง ซึมเศร้าและความแปรปรวนทางจิต การติดสารเสพติด การวิตกกังวลทางเรื่องสังคมทั่วไป ปัญหาการนอนหลับ การกินอาหาร
 • เบอร์ติดต่อ
  0 2 552 8777
 • Website
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกอายุรกรรม พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไป
 • เบอร์ติดต่อ
  02 838 5555
 • Website
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศูนย์อายุรกรรมทั่วไป พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไป
 • เบอร์ติดต่อ
  02 434 1111
 • Website
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
 • Website
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหายาเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหายาเสพติด
 • เบอร์ติดต่อ
  032 709 999
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
 • เบอร์ติดต่อ
  036 785 440
 • Website
โรงพยาบาลนภาลัย
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
 • เบอร์ติดต่อ
  032 222 841
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  เด็ก วัยรุ่น
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชเด็กและผู้ป่วยออติสติก กลุ่มเด็ก วัยรุ่นที่มีความต้องการพิเศษ
โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
 • เบอร์ติดต่อ
  036 522 507
โรงพยาบาลพิจิตร
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป วัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่และวัยรุ่นผู้มีปัญหาติดบุหรี่
 • เบอร์ติดต่อ
  036-266166 หรือ 036-268215-8
โรงพยาบาลปทุมธานี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวช ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่นผู้มีปัญหาการเสพติด เหล้า-บุหรี
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้าและhotline
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด และผู้มีปัญหาซึมเศร้า
 • เบอร์ติดต่อ
  02 528 7800
 • Website
โรงพยาบาลสระบุรี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่นผู้ปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่เด็กและวัยรุ่น ผู้มีปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
โรงพยาบาลอ่างทอง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่นผู้ปัญหาติดเหล้า-บุหรี่ ยาเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้าทุติยภูมิ
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ เด็กและวัยรุ่น และผู้มีปัญหาเสพติด
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย
  เด็ก เยาวชนและครอบครัวที่กระทำผิดและมีปัญหาตามคำสั่งศาล
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชเด็กและเยาวชน
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป และผู้ปัญหายาเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้าทุติยภูมิ
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่และผู้มีปัญหาเสพติด
โรงพยาบาลราชบุรี
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น ผู้ปัญหายาเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้าและHotline
โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลศรีธัญญา คลินิกคลายเศร้า (โรคซึมเศร้า)
 • ประเด็นการให้บริการ
  ให้บริการตรวจ วินิจฉัยบำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่ซับซ้อน
 • ช่วงเวลาให้บริการ
  วันพุธ 8:00-12:00
 • เบอร์ติดต่อ
  025287800 ต่อ 57164
โรงพยาบาลศิริราช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  หน่วยตรวจ พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  โรคจิตเวชทั่วไปจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • เบอร์ติดต่อ
  02 419 7000
 • Website
โรงพยาบาลเลิดสิน
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • เบอร์ติดต่อ
  02 353 9800
 • Website
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลมเหสักข์ (แผนกอายุรกรรม)
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • เบอร์ติดต่อ
  02 635 7123
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ (กองจิตเวชและประสาทวิทยา)
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  การทดสอบทางจิตวิทยาการบำบัด การปรึกษารายบุคคล ผู้ป่วยนอก/ใน
 • เบอร์ติดต่อ
  0-2763-9300
 • Website
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • เบอร์ติดต่อ
  02-644-9400-15
 • Website
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลตากสิน
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • เบอร์ติดต่อ
  02 437 0123
 • Website
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แผนกจิตเวช
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่ม
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชศาสตร์ทั่วไป จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
 • เบอร์ติดต่อ
  02 256 4000 ต่อ 61502
 • Website
โรงพยาบาลกลาง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ใหญ่
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
 • เบอร์ติดต่อ
  02 220 8000
 • Website
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ติดยาและสารเสพติด
 • รูปแบบการให้บริการ
  ศูนย์บำบัด / พบหน้าและHotline
 • ประเด็นการให้บริการ
  รักษาฟื้นฟูผู้ป่วยเสพยาและสารเสพติด
 • Website
โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  ประชาชนทั่วไป
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ เด็ก และผู้มีปัญหาเสพติด
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  - จิตเวชผู้ใหญ่ - ผู้มีความเครียด - ผู้ติดยาเสพติด เหล้า-บุหรี่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวช และประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทั่วไป และเด็ก
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้าและHotline
 • ประเด็นการให้บริการ
  - จิตเวชผู้ใหญ่ - จิตเวชเด็ก - คลินิกเลิกยาเสพติด - กลุ่มบำบัดเลิกเหล้า-บุหรี่ - มีการให้คำปรึกษารายบุคคล ครอบครัวบำบัด และ Hotline
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  เด็กและวัยรุ่น
 • รูปแบบการให้บริการ
  พบหน้า (ศูนย์อายุรกรรม ศูนย์เด็ก)
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชทั่วไปจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ผู้ป่วยจิตเวช และประชาชนทั่วไป
 • รูปแบบการให้บริการ
  คลินิกจิตเวช/พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  จิตเวชผู้ใหญ่
 • ช่วงเวลาให้บริการ
  จ.-ศ. 08:30-16:30
 • เบอร์ติดต่อ
  043-209999
 • Website
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่มวัย
 • รูปแบบการให้บริการ
  อายุรกรรมจิตเวช
 • ประเด็นการให้บริการ
  อายุรกรรมจิตเวช จิตเวชเด็กและวัยรุ่น กุมารเวชกรรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จิตวิทยา / ตรวจ IQ
 • ช่วงเวลาให้บริการ
  แผนกอายุรกรรม วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น. แผนกกุมารเวช ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-19.30 น.
 • เบอร์ติดต่อ
  0-2625-9000 0-2760-9000 ต่อ 20230, 20231
 • Website
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์จิตรักษ์)
 • กลุ่มเป้าหมาย
  ประชาชนทุกกลุ่มวัย
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกจิตเวช พบหน้า และออนไลน์
 • ประเด็นการให้บริการ
  วินิจฉัย รักษา และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพใจ
 • ช่วงเวลาให้บริการ
  เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
 • อัตราค่าบริการ
  ออนไลน์ 1,200 – 1,500 บาท ต่อ 30 นาที
 • เบอร์ติดต่อ
  0-2310-3027 0-2310-3751 0-2310-3752 1719
 • Website
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
 • กลุ่มเป้าหมาย
  เด็กและผู้ใหญ่
 • รูปแบบการให้บริการ
  แผนกจิตเวช พบหน้า
 • ประเด็นการให้บริการ
  ตรวจและให้คำปรึกษาการรักษาโรคทางจิตเวช ภาวะความเครียด ปัญหาด้านการควบคุมพฤติกรรม ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 • ช่วงเวลาให้บริการ
  วันจันทร์-พฤหัส. เวลา 8.00-16.00 น. วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ปิดทำการ วันเสาร์ - อาทิตย์
 • เบอร์ติดต่อ
  02-769-2000 ต่อ 2020
 • Website

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • Always Active

บันทึก